Ugrás a tartalomra

Közműegyeztetés

A közműegyeztető iroda feladata, hogy végrehajtsa a kis-, közép- és nagyfeszültségű, valamint távközlési hálózatok közműegyeztetését.

Ennek során szóbeli tájékoztatást ad, hogy a területen tervezett munka (pl. gáz, víz, csatorna bekötése; kerítés, kapubejáró, járda építése) érinti/vagy nem érinti a hálózatot. Ezen túlmenően adatszolgáltatást is nyújt, térképeket nyomtat a hálózatról, valamint közmű nyilatkozatot ad a végleges kiviteli tervekhez.

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról (324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet) szerint 2017.07.01.dátumot követően a közműegyeztetést kérelmező kizárólag a közműegyeztető rendszeren keresztül indíthatja el a közműegyeztetési folyamatot. Kérjük, hogy a közműegyeztetési igényeiket ezen a felületen keresztül jutassák el hozzánk.

Adatszolgáltatási igényeiket

  • elküldhetik e-mailen (adatszolgáltatási igény és vezetékjoggal kapcsolatos ügyintézés): kozmuegyeztetes[AT]elmu.hu ,
  • eljuttathatják postán (ELMŰ Hálózati Kft. / Hálózati dokumentációs osztály): 1132 Budapest, Kresz Géza utca 3-5.

Az építési és használatbavételi engedélyhez az elvi közműnyilatkozat kiadása ügyfélszolgálati irodáinkban történik.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adatszolgáltatás díjköteles, abban az esetben, ha nem az e-közmű felületen keresztül történik a közműegyeztetés. Az adatszolgáltatás díját csak átutalással lehet kiegyenlíteni.

Közműegyeztetéssel kapcsolatban tájékoztatást a Közműegyeztető Iroda munkatársai a mellékelt e-mail címen keresztül adnak: kozmuegyeztetes[AT]elmu.hu.

A Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.23.) kormányrendelet(8) bekezdése szerint a villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték vezetékjoga, használati joga vagy szolgalmi joga által érintett ingatlan telekalakítása esetén a vezetékjogot, a használati jogot, a szolgalmi jogot érvényesíteni kell.
A változási vázrajzot a jog jogosultjával ellen kell jegyeztetni. Ha a vezetékjog, használati jog, szolgalmi jog feltüntetése megfelel az alapjául szolgáló hatósági határozatnak, az ellenjegyzést a jogosult nem tagadhatja meg. A nyilatkozat kiadásának feltétele, hogy a telekalakítás kapcsán a vezetékjog – megfelelő területi mértékben, az újonnan kialakuló ingatlanokra átjegyzésre kerülhessen.
Ehhez kérjük, készíttesse el (az ingatlan-nyilvántartási változást dokumentáló geodétával) a vezetékjog változását dokumentáló munkarészt. A készítendő példányszámnál kérjük, vegye  figyelembe, hogy a munkarész a kiadott nyilatkozat(ok) melléklete(i) lesz(nek), és 1 példányt a nyilatkozatot kiállító szervezeti egység részére is át kell adni.
  • Az új állapotot ábrázoló változási vázrajzon legyen(ek) feltüntetve a villamos vezeték(ek) és biztonsági övezetük.
  • A terület kimutatásban kerüljön feltüntetésre a tulajdoni lapon szereplő vezetékjogi bejegyzés(ek) (és széljegy(ek)) változás előtti és változás utáni területi mértéke, valamint a vezetékjogi határozat(ok) azonosító száma(i).
  • Kérjük bemutatni a jogerős állapotot tükröző tulajdoni lapot (elég a szemle, a nem hiteles másolat is).

Telekalakítási kérelmüket:

  • elküldhetik a kozmuegyeztetes[AT]elmu.hu email címre
  • eljuttathatják postán a 1132 Budapest, Kresz Géza u. 3-5. címre /ELMŰ Hálózati Kft. - Hálózati dokumentációs osztály/
  • személyesen leadhatják az iroda portáján /1132 Budapest, Kresz Géza u. 3-5./, minden hétköznap 7-15 óra között, egy elérhetőséget (név, cím, telefonszám, e-mail) mellékelve.
A rangsorcsere kérelem az 1997. évi CXLI. törvény 44. paragrafusa alapján kérhető a földhivataltól. A beadványok rangsora valamennyi érdekelt hozzájárulásával megváltoztatható. A rangsor közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat vagy olyan magánokirat alapján változtatható meg, amelyen az érdekeltek névaláírásának valódiságát közjegyző tanúsítja.
Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. A beadványok rangsorának megváltoztatásáról az ingatlanügyi hatóság határozattal dönt. E határozattal szemben felügyeleti eljárásnak nincs helye.
Az ELMŰ Hálózati Kft (a tulajdoni lapon széljegyen lévő vezetékjog jogosultja ) hozzájárulhasson a rangsorcseréhez, az Ingatlangazdálkodási szakterületre kell  megküldeni az ingatlan szkennelt , néhány napnál nem régebbi  tulajdoni lapját . Amennyiben a rangsorcserének nincs akadálya, két eredeti példányban megküldjük Önnek hozzájárulásunkat, illetve személyesen is átveheti azt irodánkban. 
Az engedély a tulajdoni lap beérkezését követően egy héten belül elkészül és aláírásra  kerül. A rangsorcserét  a körzeti földhivataltól kell kérni valamennyi érintett fél hozzájárulását tartalmazó okiratokkal együtt.